Subscribe by email, free
Your daily briefing for podcasting and on-demand

PietCast

These are deep links through to individual episodes in the feed for PietCast, provided to help you share audio for this podcast.

February 16, 2017: #1: De Winter fan 2016-2017
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

March 10, 2017: #2: Piet syn waarsrûtine en de grillicheid fan maart
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

April 7, 2017: #3: Is april it logyske ferfolch op maart?
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

April 25, 2017: #4: Klimaatspesjal diel 1
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

May 24, 2017: #5: Klimaatspesjal diel 2
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

June 30, 2017: #6: De simmerfoarsizzing
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

October 12, 2017: #7: Hurricanes. En it strân ûnder de 25 graden?
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

November 17, 2017: #8 Deltacongres 2017 yn Ljouwert, diel 1
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

January 11, 2018: #9 Deltacongres 2017 yn Ljouwert, diel 2
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

February 16, 2018: #10 Gryp, karnaval, ferdivedaasje, de winter en toch ek noch wer it klimaat
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

April 13, 2018: #11 Tonger, kjeld én waarmte. En falsk ljocht?
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

June 6, 2018: #12 It waarme waar en Piets simmerfoarsizzing
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

July 13, 2018: #13 Drûchte, de Simmer en plaatsjes draaie..
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

October 26, 2018: #14 Sûnens, ekstremen en in tipke winter
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

November 23, 2018: #15 -20 yn de media, de tocht, de winter en boaiemdelgong
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

January 16, 2019: #16 Winter, hoe komt it dermei? Wurdt it écht spannend de kommende wike?
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

February 28, 2019: Maitiid yn febrewaris, mediashift én de Wetterskipsferkiezings
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

March 29, 2019: In sniebui?, mediastoarm en wetterpeil (#18)
Google Podcasts | Apple Podcasts | Audio

Get a global view on podcasting and on-demand with our daily news briefing

Subscribe to our daily newsletter by email, free